Ročný výkaz o digitálnych technológiách v škole za rok 2020

IKT (MŠVVŠ SR) 1-01
Rok2020
Mesiac12

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Za ochranu dôverných údajov zodpovedá MŠVVaŠ SR.

Termíny:

  • Základné školy, stredné školy, špeciálne školy
    do 14.1.2021 vytvoria protokol a podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú územne príslušnému odboru školstva OÚ v sídle kraja.
  • Okresné úrady
    do 28.1.2021 vytvoria protokol za kraj a podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú CVTI SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4
  • Fakulty a rektoráty vysokých škôl
    do 14.1.2021 vytvoria protokol a fakulty do 20.1.2021 podpísaný a opečiatkovaný protokol odovzdajú na rektorát