Termíny:

  • Základné školy, stredné školy, špeciálne školy
    do 14.1.2024 vytvoria protokol a podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú územne príslušnému RڊS v sídle kraja.
  • Regionálne úrady školskej správy
    do 28.1.2024 vytvoria protokol za kraj a podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú CVTI SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4
  • Fakulty a rektoráty vysokých škôl
    do 14.1.2024 vytvoria protokol a fakulty do 20.1.2024 podpísaný a opečiatkovaný protokol odovzdajú na rektorát